سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
اعضای هیات علمی

 

پست الکترونیک

داخلی 
مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی
 
nriahi@alzahra.ac.ir   2159  دانشيار
نوشین ریاحی
 
   2143  استاديار  وجيه ثابتي
gholizad@alzahra.ac.ir  2154  استاديار  بهروز قلي زاده 

  azmi_ra@yahoo.com 

2171

دانشیار

رضا عزمی

msharghi@alzahra.ac.ir
2153

استادیار

مهران شرقی

 keyvanpour@alzahra.ac.ir
2150  دانشیار  محمدرضا کیوانپور
smh.hasheminejad@Alzahra.ac.ir   2177   استاديار محمد حسين هاشمي نژاد
farmous@hotmail.com 2160  استادیار

فریبرز موسوی 

 


 

پست الکترونیک

داخلی 
مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی
sfaraji@alzahra.ac.ir    
2176   استادیار  امیره سید فرجی
 
Zh.amini@alzahra.ac.ir
 2176  استادیار  ژیلا امینی
   m.mehri@alzahra.ac.ir    استاديار ميلاد مهري 
 

پست الکترونیک

داخلی 
مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی

fahmadi@alzahra.ac.ir

2140

 دانشیار

فاطمه احمدی بویاغچی 

h.moqtaderi@alzahra.ac.ir 

2161  استاديار حامد مقتدري 
nmaftouni@gmail.com
n.maftouni@alzahra.ac.ir
2172
استاديار 

نگين مفتوني


 

پست الکترونیک

داخلی 
مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی

mas_monfared@yahoo.com

masmonfared@alzahra.ac.ir

 2155 

دانشیار

محمدعلی صنیعی منفرد

jbagheri@alzahra.ac.ir
2178

دانشیار

جعفر باقری نژاد

Esmaeili_m@alzahra.ac.ir
2014  دانشیار

مریم اسمعیلی

m.seifbarghy@alzahra.ac.ir  2150  دانشیار   مهدی سیف برقی
rsamizadeh@alzahra.ac.ir
2263  استادیار 

رضا سمیع زاده

s_zangeneh@yahoo.com
2151  استادیار 

سودابه نامدار زنگنه

 p.fattahi@alzahra.ac.ir
 2191 دانشيار  پرويز فتاحي
 

پست الکترونیک

داخلی 
مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی
 z.pachenari@alzahra.ac.ir
 2141 استاديار  زهرا پاچناري 

h.imanian@alzahra.ac.ir

2269
        
استادیار حنيفه ايمانيان
m.rakhshanimehr@alzahra.ac.ir
استاديار
 f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir
2174  استاديار فرزانه اجاق نژاد